ข่าวกิจกรรมเดือนตุลาคม 2017

การเยี่ยมเยือน คจ.ที่ประเทศพม่า

การพัฒนาผู้นำ ที่แม่สาย

การพัฒนาผู้นำสูการเปลี่ยนแปลง

การนมัสการ คริสตจักรพันธมิตรแม่สาย