ข่าวกิจกรรม เดือน กุมภาพันธ์ 2018

ขอบพระคุณพระเจ้าที่ได้มีโอกาสร่วมงานเฉลิมฉลอง วันสำคัญแห่งชาติในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ของพี่น้องชาวไท           ใหญ่ แห่งรัฐฉาน ประเทศพม่า