ทีมงานเรียนพระคัมภีร์ กรกฏาคม2018

ได้เวลาที่จะรับการเรียนรู้และฝึกฝนที่จะเป็นผู้รับใช้หรือผู้นำในส่วนต่างๆในคริสตจักรชึ่งตามของประทานที่พระเจ้าได้ทรงมอบให้ ดังนั้นการที่จะเป็นผู้นำที่ดีและจะมีประสิทธิภาพ ก็ควรที่จะได้รับการฝึกฝน,  การเรียนเพื่อที่จะรู้และทราบในน้ำพระทัยของพระเจ้า ว่าพระองค์ต้องการใช้พวกเราให้ทำอะไรเพื่องานพันธกิจของพระองค์บ้าง ดังนั้นขอบคุณพระเจ้าที่ได้ทรงจัดเตรียมคณาจารย์ที่ได้สอน โดยได้รับเกียรติจากสถาบันศาสนาศาสตร์ไทย (Thailand Theological Seminary:TTS) จาก ท่าน ศจ.ดร.วัลลภา วิศวสุขมงคล ในหลักสูตรระดับศาสนศาสตร์ เป็นพระพรอย่าง มากที่ได้ทำให้ได้เข้าใจถึงเบื้องหลังของพระคัมภีร์และหัวใจของการเป็นผู้นำหรือผู้เผยพระวจนะในที่พระเจ้าได้ทรงเรียกให้เขาได้ปรนนิบัติรับใช้พระองค์