ศาสนศาสตร์ ไทย TTh.

ศาสนศาสตร์ ไทย TTh. การศึกษาพระคัมภรี์ เป็นระบบ ผู้อำนวยการสถาบัน ศจ.ดร วัลภา วิศวสุขมงคล มีสาขา เรียนทั่วประเทศ สนใจติดต่อสอบถามได้ การศึกษาในรดดับ อนุปริญญา ปรีญาตรี ปริญาโท. และ ปริญาเอก