ผู้รับเชื่อและรับบัพติสมา

คริสตจักรพันธมิตรแม่สาย เป็นคริสตจักรเล็กๆ ตั้งอยู่ในเขตอำเภอแม่สาย ได้เห็นถึงความสำคัญในการออกไปทำตามพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์ เพื่อให้พระบัญชานั้น จะได้สำเร็จ.ตามชอบพระทัยพระองค์ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม มีผู้เข้ามาต้อนรับเอาพระเยซูคริสต์ และพร้อมรับบัพติศมา คือ พล.ต.ต.ศานิจ มีพันธ์ ได้รับความรอดแล้ว