Home

ประวัติความเป็นมาของพันธกิจอินโดจีน

“ดินแดนอันไกลไกลโพ้น”เป็นนามเรียกขานดินแดนชายขอบทางตอนเหนือของแผ่นดินล้านนา เป็นดินแดนที่อยู่ในรัฐฉานยูนาน ลาว “เชียงรายไม่ใช่สถานที่สุดท้ายแต่เป็นจุดเริ่มต้น ในการออกประกาศและเคลื่อนย้ายข้ามชายแดนไปยังประเทศเหนือขึ้นไป”ศาสนทูต ดร.ดาเนียล แมคกิลวารีและดร.วิลเลี่ยม คริฟตัน ดอดด์ หมอเอสซีพีเพส ได้บุกเบิกไว้เมื่อหนึ่งร้อยกว่าปีที่ผ่านมา พันธกิจอินโดจีนเป็นอีกพันธกิจหนึ่งที่ได้สานต่องานที่มิชชั่นนารีเหล่านั้นได้กระทำเพื่อให้สำเสร็จตามพระมหาบัญชาของพระเยซู พันธกิจอินโดจีนได้ดำเนินการทำการประกาศใน พม่า ลาว จีน เป็นเวลาสิบกว่าปีมาแล้วและมีคริสตจักรเกิดขึ้นตามแนวชายแดนประเทศต่างๆดังกล่าวแล้ว พันธกิจนี้เป็นพันธกิจที่ยิ่งใหญ่และต้องการร่วมมือหลายๆฝ่ายท่านอาจจจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยทำตามให้พระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์ให้สำเร็จร่วมกัน

ในปีคศ.1997 เดือนพฤษภาคมข้าพเจ้ามาเริ่มรับใช้พระเจ้าที่จังหวัดเชียงรายอำเภอแม่สายโดยการเปิดศูนย์อบรมพระคัมภีร์และบุกเบิกตั้งคริสจักร ในเช้าวันหนึ่งในขณะที่ข้าพเจ้าอธิษฐานอยู่พระองค์ทรงให้ข้าพเจ้าได้เห็นนิมิตคือข้าพเจ้าได้ไปเดินผ่านหมู่บ้านต่างๆมากมาย ในแต่ละหมู่บ้านที่ข้าพเจ้าได้เดินผ่านเป็นหมู่บ้านที่โทรมและแห้งแล้งกันดารมากๆ ผู้คนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเหล่านั้นมีแต่ความทุกข์ทรมาน มีความอดหยากหิวโหย มีคนกำเสียชีวิตมากมาย และบางคนก็กำลังจะตาย และต้องการความช่วยเหลือ เต็มไปหมด ได้ยินแต่เสียงของคนทุกข์ใจคนเหล่านั้นร้องเรียกต้องการความช่วยเหลือ

ในนิมิตรนั้นข้าพเจ้าได้ถามพระเจ้าว่า”ทำไมพระองค์ทรงให้ข้าพระองค์มาที่นี่”พระเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่า “จงตรงไปตามที่เราบอก”ข้าพเจ้าก็ได้เดินต่อไปข้าพเจ้าก็เห็นภาพเดิมๆคือผู้คนมากมายอยู่ในความทุกข์ทรมานเจ็บปวดร้องเรียกหาคนช่วยเหลือเต็มไปหมด ข้าพเจ้าได้ไปถึงถ้ำแห่งหนึ่งซึ่งข้างในถ้ำมีผู้คนมากมายถูกคุมขังไว้อยู่ในความเจ็บปวดทุกข์ทรมาน ข้าพเจ้าทูลถามพระเจ้าว่าข้าพเจ้าจะช่วยคนเหล่านี้ได้อย่างไรพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า”จงคุกเข่าลงอธิษฐาน”ข้าพเจ้าได้อธิษฐานต่อพระเจ้าและได้กุลแจดอกหนึ่งเพื่อจะเปิดกงเหล็กในถ้ำได้ กงเหล็กในถ้ำก็เปิดออกผู้คนมากมายได้รับการปลดปล่อยได้รับการรักษา ขอบพระคุณพระเจ้า

ในเวลาต่อมาข้าพเจ้าก็ได้กระทำตามที่ข้าพเจ้าได้รับนิมิตจากพระเจ้าคือ เปิดพันธกิจอินโดจีนจนถึงทุกวันนี้คือ ประกาศบุกเบิกตั้งคริสตจักรใหม่ อบรมผู้นำผู้รับใช้พระเจ้า สร้างโรงเรียนสอนหนังสือให้กับเด็กในหมู่บ้านเป็นต้นในแถบอินโดจีนคือ พม่า จีนและลาวในเขตพื้นที่ประเทศเหล่านี้มีผู้คนมากมายที่ยังไม่มีโอกาศได้ยินเรื่องราวความรอดของพระองค์

ฉะนั้นเพื่อตอบสนองพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์ตามที่ว่า“เหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ ให้เป็นสาวกของเรา ให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์”(มัทธิว ๒๘:๑๙)ทางทีมงานของเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อนรับ ทุกคณะ ทุกองค์กรและทุกหน่วยงานที่มีความเชื่อร่วมกันในพระเยซูคริสต์เจ้าของเรา เพื่อรับใช้พระเจ้าประกาศความรอดของพระองค์แก่ผู้คนมากมายที่อยู่ในแถบอินโดจีน ขอให้ทุกๆท่านที่ได้มีโอกาสอ่าน โปรดอธิษฐานเผื่องานของเราด้วย

ศจ.สุนิตย์ วุฒิปัญญา
ผู้ก่อตั้งพันธกิจอินโดจีน