ทีมงานเรียนพระคัมภีร์ กรกฏาคม2018

ได้เวลาที่จะรับการเรียนรู้และฝึกฝนที่จะเป็นผู้รับใช้หรือผู้นำในส่วนต่างๆในคริสตจักรชึ่งตามของประทานที่พระเจ้าได้ทรงมอบให้ ดังนั้นการที่จะเป็นผู้นำที่ดีและจะมีประสิทธิภาพ ก็ควรที่จะได้รับการฝึกฝน,  การเรียนเพื่อที่จะรู้และทราบในน้ำพระทัยของพระเจ้า ว่าพระองค์ต้องการใช้พวกเราให้ทำอะไรเพื่องานพันธกิจของพระองค์บ้าง ดังนั้นขอบคุณพระเจ้าที่ได้ทรงจัดเตรียมคณาจารย์ที่ได้สอน โดยได้รับเกียรติจากสถาบันศาสนาศาสตร์ไทย (Thailand Theological Seminary:TTS) จาก ท่าน ศจ.ดร.วัลลภา วิศวสุขมงคล ในหลักสูตรระดับศาสนศาสตร์ เป็นพระพรอย่าง มากที่ได้ทำให้ได้เข้าใจถึงเบื้องหลังของพระคัมภีร์และหัวใจของการเป็นผู้นำหรือผู้เผยพระวจนะในที่พระเจ้าได้ทรงเรียกให้เขาได้ปรนนิบัติรับใช้พระองค์  

Read more

กิจกรรม เดือน กรกฏาคม 2018

ขอบคุณพระเจ้าอีกครั้งในการทรงนำของพระองค์ที่ได้ทรงจัดเตรียมทีมงานที่ดีและขอบคุณพระเจ้าสำหรับผู้ที่ช่วยเหลือด้านงบประมาณและการสนับสนุนงานรับใช้ของพระเจ้าตลอดมา  ครั้งนี้ได้มีโอกาสได้นำบทเรียนหรือหลักสูตรการสร้างสาวก, การประกาศ และการสร้างคริสตจักรชึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับผู้นำหรือผู้รับใช้ควรที่จะมีความเข้าใจในหลักสูตรนี้เพราะทั้งหมดก็ล้วนแล้วแต่เป็นพระมหาบัญชาของพระเจ้าทั้งสิ้น และบรรยากาศในขณะที่เรียนั้นก็ได้แทรกทั้งเกมส์และกิจกรรมรวมถึงการระดมความคิด ,การฝึกวิเคราะห์ ร่วมกันในกลุ่ม สนุกและได้รับพระพรเป็นอย่างมากที่ได้ยินและได้เห็นถึงการทรงนำของพระเจ้าตลอดทั้งสัปดาห์ที่ได้มีโอกาสนำพระวจนะคำของพระเจ้าไปมอบให้กับผู้รับใช้ในประเทศพม่า (ตองจี) ฉะนั้นหากไม่มีพระเจ้าที่เปี่ยมไปด้วยความรักและเมตตาและผู้ที่คอยสนับสนุนงานของพระเจ้าแล้ว การเรียน ,การสอนในครั้งนี้ คงจะไม่ได้เกิดขึ้นได้อย่างนี้  ดังนั้นผมและทีมงานทุกท่านจึงขอขอบคุณสำหรับผู้ที่สนันสนุนในงานพันธกิจของพระเจ้า และขอขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงมอบหมายพันธกิจนี้ให้กับผม และทีมงาน ชึ่งโดยผ่านการทรงนำของพระองค์ไม่ว่าจะเป็นทางคำอธิษฐาน ,คำหนุนใจ จากทีมงานและผู้เชื่อในหลายๆท่านที่ได้ติดตามงานของพระเจ้าในแต่ละครั้ง ขอพระเกียรติและพระสิริจงอยู่กับท่านท้้งหลายตลอดไปเป็นนิตย์[…]

Read more