กิจกรรมเดือนสิงหาคม 2018

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับงานรับใช้หรืองานพันธกิจอีกพื้นที่หนึ่งในรัฐฉาน หรือเรียกว่า รัฐไทใหญ่ที่มีระบบปกครองตนเองในประเทศพม่าและการเดินทางไปในครั้งนี้ ทำให้ผู้รับใช้และทุกคนในทีมงานได้เห็นถึงความกระหายฝ่ายวิญญาณที่เหล่านายทหารทุกชีวิตต้องการความรอดและต้องการสิ่งที่ยึดเหนี่ยวในจิตใจของเขา จากการที่ได้พูดคุยกับผู้นำเขาต้องการช่วยเหลือนายทหารที่บางคนได้ติดยาเสพติดและต้องการหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้  ดังนั้นทีมงานและผู้นำได้มีโอกาสอธิษฐานร่วมกันเพื่อเสริมสร้างชีวิตพวกเขาให้หลุดพ้นจากยาเสพติดทุกชนิด โดยต้องพึ่งฤทธิ์เดชของพระเจ้าผ่านการสอนและการหนุนใจด้วยพระวจนะคำของพระเจ้า  ฉะนั้นทางทีมงานจึงขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในงานพันธกิจนี้ไม่ว่าจะเป็นคำอธิษฐานเผื่อหรือการมีส่วนร่วมในการถวายเข้ามาในองค์กรพันธกิจอินโดจีน ขอบพระคุณที่ทุกท่านได้มีหัวใจแห่งพระเยชูคริสต์ที่เต็มไปด้วยการให้และหัวใจแห่งการสนุบสนุนในพันธกิจการรับใช้           สุดท้ายนี้ ขอพี่น้องผู้เชื่อช่วยอธิษฐานเผื่อ นายทหารที่ได้มีจำนวน 320 คน ที่พวกเขาจะได้รับประสบการณ์ฤทธิ์เดชของพระเจ้า[…]

Read more