::Indocinamission.org::

การอบรม วิธีการประกาศตามแบบคริสตจักรในยุคแรก

เมื่อวันที่ 14-15 สิงหาคม 2019 พันธกิจอินโดจีน มีการอบรม วิธีการประกาศ ตามแบบคริสตจักรในยุคแรก กับทีมงานที่ทำงานในประเทศพม่า ไทย และประเทศลาว ทำให้ทีมงานได้รับความรู้ ความเข้าใจในการออกไปประกาศ มีความกระตือรือร้น มากขึ้น ขอบคุณพระเจ้า วิทยากรจากประเทศ. ฟิลแลน สวิทเซอร์ แลน[…]

Read more

ผู้รับเชื่อและรับบัพติสมา

คริสตจักรพันธมิตรแม่สาย เป็นคริสตจักรเล็กๆ ตั้งอยู่ในเขตอำเภอแม่สาย ได้เห็นถึงความสำคัญในการออกไปทำตามพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์ เพื่อให้พระบัญชานั้น จะได้สำเร็จ.ตามชอบพระทัยพระองค์ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม มีผู้เข้ามาต้อนรับเอาพระเยซูคริสต์ และพร้อมรับบัพติศมา คือ พล.ต.ต.ศานิจ มีพันธ์ ได้รับความรอดแล้ว

Read more

เยี่ยมเยียนทีมงาน ชายแดนลาว-จีน

เมื่อวันที่ 3-5 กรกฏาคม 2018 ทีมงานพันธกิจอินโดจีน เดินทางเข้าสู่ประเทศลาว เพื่อเยี่ยมเยือน ให้กำลังใจทีมงานที่ทำงาน ชายแดน ประเทศลาว – จีน ได้เห็นพันธกิจของพระเจ้า ได้เกิดผล เป็นอย่างดี และมีงานพื้นที่ใหม่ ( เปิด ค.จ) เพิ่มขึ้นอีกจุดหนึ่ง[…]

Read more