เริ่มเปิดคริสตจักรนมัสการพระเจ้าตามปกติแล้ว

วันที่ 17 ตุลาคม เป็น คริสตจักรพันธมิตรแม่สาย เริ่มเปิดคริสตจักรนมัสการพระเจ้าตามปกติแล้ว เวลาเรียนพระคัมภีร์ 09.30-10 น. เวลานมัสการ 10..30-12.00 น มีผู้เชื่อใหม่ 1 ท่าน