พิธีบัพติศมา

“ ทำตามพระมหาบัญชา”

เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม2022 ได้จัดให้มีพิธีบัพติศมาให้กับผู้เชื่อ จำนวน 17 ท่าน ณ โรงแรมศิลามณีรีสอร์ท ดังพระวจนะของพระเจ้าได้ตรัสไว้ว่า …

“เหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ ให้เป็นสาวกของเรา ให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้ นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้นยุค”

มัทธิว 28:19-20