โรงเรียนป่าตองแข็ม

เริ่มก่อตั้งโรงเรียนเมื่อปี  ค.ศ.2011
ครูใหญ่ คือ อาจารย์ปาทุล ( ศิษยาภิบาล คจ.ป่าตองแข็ม )
ปัจจุบันมีเด็กทั้งหมด 30 คน

ในการประกาศตามหมู่บ้านบนพื้นที่ ที่ห่างไกลนั้น ปัจจุบันเป็นการยากที่จะสอนเรื่องพระวจนะคำของพระเจ้าแก่เด็กและเยาวชน เนื่องจากส่วนมากเด็กๆที่อยู่ในหมู่บ้าน จะไม่มีความรู้ในเรื่องภาษา สาเหตุก็มาจาก พวกเขาไม่เรียนหนังสือ เพราะในหมู่บ้าน ไม่มีโรงเรียนและส่วนใหญ่จะเป็นเด็กยากจน พ่อแม่ของเด็กไม่มีเงินที่จะส่งเด็กๆเรียนในโรงเรียน และโรงเรียนก็จะอยู่ไกลห่างออกจากหมุ่บ้านมาก อาจารย์บางท่านจึงต้องรับภาระหนัก คือเป็นทั้งศิษยาภิบาลและเป็นครูสอนเด็กๆ บางหมู่บ้านก็จะเป็นหมอดูช่วยเหลือชาวบ้านด้วย

เพื่อเด็กๆเหล่านั้นจะได้มีความรู้ในพระวจนะคำของพระเจ้า และเข้าใจในพระคัมภีร์ จึงจำเป็นต้องเปิดโรงเรียนขึ้นในหมู่บ้าน ดังนั้นจึงได้ก่อตั้งโรงเรียนป่าตองแข็มขึ้นมา