โรงเรียนบ้านสามก้อน

เริ่มก่อตั้งเป็นโรงเรียนสามก้อนเมื่อปี ค.ศ.1999
มีเด็กนักเรียนทั้งหมด 30 คน

หมู่บ้านสามก้อนเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในประเทศพม่า ติดกับแม่น้ำโขง เป็นเขตหวงห้ามไม่อนุญาติให้ผู้คนภายนอกเข้าไปยังหมู่บ้าน เนื่องจากมักจะมีปัญหาในเรื่องของยาเสพติดข้ามชาติ และสิ่งของผิดกฏหมายมากมาย เพราะเป็นเส้นทางชายแดน พม่า-ลาว และยังเป็นเส้นทางผ่านในการขนส่งสินค้าจากประเทศจีน มีกลุ่มนักค้าของผิดกฎหมายลักลอบเข้าไปจะถูกฆาตกรรมบ่อยครั้ง จึงเป็นการยากและอันตรายมากที่จะเข้าไปยังหมู่บ้านที่นั่น

เนื่องจากเด็กๆที่นั่นมีจำนวนมากมาย แต่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษา เราจึงเล็งเห็นปัญหานี้และต่างคนต่างมีภาระใจ จึงร่วมกันสร้างโรงเรียนบ้านสามก้อน ให้กับเด็กๆในหมู่บ้านได้ศึกษา ได้เรียนรู้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวเขาเอง และเขาจะได้มีความเข้าใจถึงพระวจนะคำของพระเจ้าอีกด้วย