::Indocinamission.org::

จัดโครงการ คริสต์มาสแห่งการให้.ที่บ้าน เวียงหมอก เชียงราย 30-31 ธันวาคม 2019

เมื่อวันที่ 30-31 ธันวาคม 2019 ทีมงานพันธกิจอินโดจีน Indochina mission ปิดส่งท้ายปี โดยจัดโครงการ คริสต์มาสแห่งการให้. 2019 โดยได้นำเสื้อผ้ากันหนาว ขนม ,ผ้าห่มกันหนาว ไปข่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ที่ บ้นพักฝื้นฟูผู้ติสยาเสพติด ที่บ้าน เวียงหมอก อ.เชียงของ[…]

Read more

การประกาศต่างแดน ที่ประเทศพม่า 26 ธันวาคม 2019

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2019 การประกาศต่างแดน ที่ ประเทศพม่า โดยทีมงาน พันธกิจอินโดจีน. และโรงเรียนนานาชาติ เชีบงราย โดยมอบของขวัญ อุปกรณ์ การเรียน.ให้ เด็กๆ ที่มีความจำเป็น บนพื้นที่ห่างไกล ความเจริญ.ทำให้เด็กๆ ได้รับความสุขมาก ๆ[…]

Read more

จัดการประกาศในชุมชนบ้านสันหลวง เชียงราย 17 ธันวาคม 2019

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2019 ทีมงานคริสตจักรพันธมิตรแม่ส่าย.และทีมงานพันธกิจอินโดจีน ได้จัดการประกาศในชุมชน บ้านสันหลวง ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย โดยได้เชิญ ผู้นำชุมชน อาทิเช่น กำนัน สารวัดกำนัน สจ ผู้ใหญ่บ้าน.และตลอดจน ประชาชน ได้เข้าร่วมในการจัดกิจกรรม การประกาศ[…]

Read more

จัดคริสต์มาส เพื่อการประกาศเมื่อวันที่ 13-14 ธันวาคม 2019 ที่ ดอยเทรอดไทย

ช่วงแห่งการประกาศ พันธกิจอินโดจีน , คริสตจักรพันธมิตรแม่สายและ และคริสตจักร เทรดไทยร่วมกันจัดคริสต์มาส เพื่อการประกาศเมื่อวันที่ 13-14 ธันวาคม 2019 ที่ ดอยเทรอดไทย ร่วมกับคริสตจักรเทรอดไทย ได้นำผ้าห่มกันหนาวไปแจกจ่ายพี่น้องที่ประสบภัยหนาว

Read more

พิธีมอบวุฒิบัตร พระคริสธรรมไทยอาเชียน และอินโดจีน

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน. 2019 ทางพระคริสต์ธรรม ไทยอาเชียน ( ส่วนหนึ่งของพันธกิจอินโดจีน ) ได้จัดมอบวุฒิบัตรให้แก่นักศึกษาที่ได้เรียนจบหลักสูตร โดยครั้งนี้ มีนักศึกษาที่ได้เรียนจบทั้งหมด 60 ท่าน จากประเทศเวียดนาม 45 ท่าน ประเทศกัมพูชา 6 ท่าน[…]

Read more

พันธกิจอินโดจีน ประเทศเวียดนาม

ช่วงวันที่. 29 กันยายน – 5 ตุลาคม 2019. # ทีมงานพันธกิจอินโดจีน # เดินทางไปเยี่ยม คริสตจักร และหนุนใจ ผู้รับใช้ คริสตจักรต่าง ๆ ที่ ประเทศเวียดนาม เวียดยามเหนือ /[…]

Read more

พันธกิจที่ฮานอย

พันธกิจ Indochina mission. ช่วงวันที่ 2-5 September 2019 ที่ ฮานอย.1. เป็นการสอนพระวจนะของพระเจ้า และการเทศสนา หนุนใจนักศึกษา. 2.การจัดกิจกรรม อนุชนพื้นที่ ฮานอย โดยมี อนุชนเข้าร่วม ในการตัดค่ายครั้งนี้ จำนวน 70[…]

Read more

การอบรม วิธีการประกาศตามแบบคริสตจักรในยุคแรก

เมื่อวันที่ 14-15 สิงหาคม 2019 พันธกิจอินโดจีน มีการอบรม วิธีการประกาศ ตามแบบคริสตจักรในยุคแรก กับทีมงานที่ทำงานในประเทศพม่า ไทย และประเทศลาว ทำให้ทีมงานได้รับความรู้ ความเข้าใจในการออกไปประกาศ มีความกระตือรือร้น มากขึ้น ขอบคุณพระเจ้า วิทยากรจากประเทศ. ฟิลแลน สวิทเซอร์ แลน[…]

Read more

ผู้รับเชื่อและรับบัพติสมา

คริสตจักรพันธมิตรแม่สาย เป็นคริสตจักรเล็กๆ ตั้งอยู่ในเขตอำเภอแม่สาย ได้เห็นถึงความสำคัญในการออกไปทำตามพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์ เพื่อให้พระบัญชานั้น จะได้สำเร็จ.ตามชอบพระทัยพระองค์ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม มีผู้เข้ามาต้อนรับเอาพระเยซูคริสต์ และพร้อมรับบัพติศมา คือ พล.ต.ต.ศานิจ มีพันธ์ ได้รับความรอดแล้ว

Read more

เยี่ยมเยียนทีมงาน ชายแดนลาว-จีน

เมื่อวันที่ 3-5 กรกฏาคม 2018 ทีมงานพันธกิจอินโดจีน เดินทางเข้าสู่ประเทศลาว เพื่อเยี่ยมเยือน ให้กำลังใจทีมงานที่ทำงาน ชายแดน ประเทศลาว – จีน ได้เห็นพันธกิจของพระเจ้า ได้เกิดผล เป็นอย่างดี และมีงานพื้นที่ใหม่ ( เปิด ค.จ) เพิ่มขึ้นอีกจุดหนึ่ง[…]

Read more